logo

1. Indledning og definitioner

Idet følgende pkt. 1 er der en række definitioner der anvendes i Forretningsbetingelserne. I Forretningsbetingelserne kan definitioner, der anvendes, korrekt anvendes i bøjet format, og det afgørende for om de skal betragtes som definitioner er, om begyndelsesbogstavet er skrevet med stort.

Selskabet: Human Upgrades SL, VAT ESB72806375, Calle Francisco de Orellana s/n, Urbanisation Le Caprice, bloq 2 Apto 3, 29679 – Benahavis, Malaga Spanien

Kunden: Hvis Kunden er Erhvervsdrivende, betragtes Kunden som den ene fysiske person, der er registreret som kontaktperson i forbindelse med købet af Tjene-steydelsen.

Hvis Kunden er Forbruger, vil Kunden betragtes som den ene fysiske person, der er registeret i forbindelse navn, CPR-nr. og e-mail i forbindelse med købet af Tjenesteydelsen.

Parterne: Dette er et udtryk for Selskabet og Kunden tilsammen.

Aftalen: Dette forstås som den til enhver tid gældende aftale mellem Selskabet og Kunden. Dette er uanset hvilke(n) af Selskabets Tjenesteydelser, der er aftalt mellem Selskabet og Kunden.

Adgangsperioden: Detteforstås som perioden, hvor Kunden har adgangen og brugsret til Tjenesteydelsen.Dette gælder for Kunden uanset om denne betragtes som Forbruger ellerErhvervsdrivende.

Tjeneste-ydelse: Dette er afgrænset til ét eller flere af Selskabets tre følgende produkter:
(i) M·E·R·E – High Performance Mentorprogram
(ii) M·E·R·E 2.0 – High Performance Mentorprogram
(iii) RISING STARS – Mentorprogram for young guns 18-24 years

Afgørende for om Kunden har adgang til ét eller flere af Selskabets produkter, afhænger af Kunden køb.

Online Portalen: Dette er communityplatformen skool, hvor Materialerne, det Digitale Indhold og den Digitale Tjeneste, kan tilgås.

Købeloven: Henvisninger til købeloven gøres med afsæt i LBKG 2021-09-24 nr. 1853. Købeloven forkortes og henvises til som ”KBL”.

Forbrugeraftaleloven: Henvisninger til forbrugeraftaleloven gøres med afsæt i L 2013-12-17 nr. 1457. Forbrugeraftaleloven forkortes og henvises til som ”FAL”.

Markedsføringsloven: Henvisninger til markedsføringsloven gøres med afsæt i LBKG 2022-06-15 nr. 866. Markedsføringsloven forkortes og henvises til som ”MFL”.

Inkassoloven: Henvisninger til inkassoloven gøres md afsæt i LBKG 2014-09-19 nr. 1018.

Digital Indhold: I disse forretningsbetingelser svarer dette til indholdet af videoerne, lydfilerne m.v. på Onlineportalen.

Digital Tjeneste: Dette svarer til alle billed- og lyddeling, tekstbehandlinger og alt andet ind-hold, der genereres på Onlineportalen.

Materialerne: Dette svarer til alle de dokumenter, der uploades inde på Onlineplatformen, der er udarbejdet til forbrug for Kunderne på Onlineplatformen. Dette svarer til alle de worksheets, PDF’er, excelark m.v., der er vedlagt under ”Ressources” på Onlineplatformen, men også de Materialer der løbende er blevet postet til Kunder på Onlineplatformen.

Forretningsbetingelserne: Forretningsbetingelserne i dette dokument, der gælder for Selskabet og Kun-derne, når der er indgået en Aftale.

Forbrugsaftaler: En Forbrugsaftale forstås i disse Forretningsbetingelser som en aftale, herun-der en aftale omfattet af KBL’s § 4 a, stk. 3, som en erhvervsdrivende eller en person, der optræder i dennes navn eller på dennes vegne, indgår som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv, jf. FAL § 2, stk. 1.

Forbruger: En Forbruger forstås i disse Forretningsbetingelser som en fysisk person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Forretningsbetingelserne anvender derfor den samme definition af en Forbruger som i MFL § 2, stk. 1, nr. 1.

Handelskøb: Ved Handelskøb forstås i disse Forretningsbetingelser, at der indgås aftale mellem handlende i eller for deres bedrift. Forretningsbetingelserne anvender derfor samme definition som KBL § 4, stk. 1.

Erhvervsdrivende: En Erhvervsdrivende forstås i disse Forretningsbetingelser som en fysisk eller juridisk person, der udøver virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøver et liberalt erhverv, og enhver, der handler i en erhvervsdrivendes navn eller på en erhvervsdrivendes vegne. Forretningsbetin-gelserne anvender derfor samme definition af en Erhvervsdrivende som i MFL § 2, stk. 1, nr. 2.

Bindingsperiode: Bindingsperioden forstås som den periode, hvor Kunden forpligter sig til at forblive bundet af Aftalen. Bindingsperioden for Forbrugere er 6 måneder og Bindingsperioden for Erhvervsdrivende er 12 måneder.

2. Kontakt- og selskabsoplysninger

2.1 Selskabet er Human Upgrades SL, VAT ESB72806375 placeret på Calle Francisco de Orellana s/n, Urbanisation Le Caprice – bloq 2 Apto 3 – 29679 i Benahavis, Malaga Spanien

2.2           Hvis du ønsker at kontakte Selskabet, bedes du sende en e-mail til [email protected].

2.3           Hvis Selskabet skal kontakte dig, gøres det via e-mail, SMS eller pr. forudbetalt post ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har givet os.

2.4           Ved at tilmelde dig via vores hjemmeside eller coachingtjenester accepterer du samtidig, at vi (eller vores repræsentant) kan kontakte dig for at fortælle dig mere om vores Tjenester.

3. Aftalens parter

3.1           Du har indgået en eller flere aftaler med Selskabet.

3.2           Du skal være myndig for at indgå en aftale med Selskabet. Når du som privatperson indgår aftale med Selskabet, skal du oplyse navn, adresse, CPR-nummer, mobilnummer og e-mail. Når du indgår aftale som erhvervsdrivende, skal du oplyse selskabets CVR-nummer, adresse, e-mail og kontaktperson.

3.3           Selskabet kan kræve dokumentation for, at alle de angivne oplysninger af Kunden er rigtige. Afvigelser fra disse vilkår skal aftales skriftligt mellem Selskabet og dig for at være gyldige.

4. Fortrydelsesret

4.1           I henhold til vilkårene for fortrydelsesret sondres der mellem Kunder derklassificeres Forbrugere eller Erhvervsdrivende. Det bemærkes, at hverken Forbrugere eller Erhvervsdrivende med de nedeforstående anførte bemærkninger i pkt. 4.2 og pkt. 4.3, har adgang til fortrydelsesret.

4.2        Privatkunder/forbrugere

4.2.1       Følgendepkt. 4.2 finder kun anvendelse på en Forbrugeraftale. Følgende pkt. 4.2 gælderderfor kun for Kunder, der betragtes som en Forbruger og indgår i går enForbrugsaftale med Selskabet.

4.2.2       I overensstemmelse med FAL § 13, stk. 2, 2. pkt., mister Kunden sin fortrydelsesret, hvis Tjenesteydelsen påbegyndes inden fortrydelsesfristen udløb, jf. FAL § 18, stk. 2, nr. 13, litra b. Kunden har allerede ved tilmeldingen af Tjenesteydelsen givet udtrykkeligt samtykke til, at denne vil have leveret indholdet til Tjenesteydelsen førend fortrydelsesrettens udløb. Kunden kan derfor ikke træde tilbage fra Aftalen, hvorfor reglerne om fortrydelsesret i FAL’s kapitel 4, ikke finder anvendelse. Det understreges, at Kunden/Forbrugeren allerede på tidspunktet for adgangen til Tjenesteydelsen anerkender, at han eller hun mister sin fortrydelsesret. Adgangen til Tjenesteydelsen er tildelt på det tidspunkt, hvor Kunden opretter sig på Onlineplatformen.

4.3           Erhvervskunder/erhvervsdrivende

4.3.1       Følgende pkt. 4.3.1 til 4.3.2 finder kun anvendelse på en aftaler indgået mellem kunder der betragtes som Erhvervsdrivende og Selskabet.

4.3.2       Hvis Kunden betragtes som en Erhvervsdrivende finder reglerne i FAL ikke anvendelser, herunder FAL’s kapitel 4 om fortrydelsesret. Kunden, der betragtes som Erhvervsdrivende, har derfor ingen fortrydelsesret.

5. Aftalens varighed

5.1         Generelt om adgang til Tjenesteydelsen m.v. for Forbrugere og Erhvervsdrivende

5.1.1       Der sondres mellem (i) Bindingsperioden og (ii) Adgangsperioden til Tjenesteydelsen. Dette betragtes som to forskellige forhold, jf. definitionerneheraf i pkt. 1 i Forretningsbetingelserne.

5.1.2       Kunden har adgang til Tjenesteydelsen i Adgangsperioden fra det tidspunkt, hvor Kunden modtager sin skriftlige ordrebekræftelse. Kunden kan maksimalt have adgang til Tjenesteydelsen i 12 måneder, medmindre Kunden indgås en ny Aftale med Selskabet om en forlængelse.

5.1.3       Efter udløbet af Adgangsperioden har Kunden ikke længere ret til at anvende Onlineplatformen, det Digitale Indhold eller den Digitale Tjeneste. Dette kræver. at der indgås en ny aftale om forlængelse mellem Parterne. Kundens begrænsede anvendelse af Materialerne efterA dgangsperioden er reguleret i pkt. 12.

5.1.4       Kunden har ikke en ret til automatisk at forlænge Aftalen efter udløbet af Adgangsperioden. Prisen og perioden for en eventuel forlængelse af Tjenesteydelsen aftales mellem Parterne. Hvis Paterne aftaler en forlængelse af Tjenesteydelsen gælder de samme betingelser som anført i disse Forretningsbetingelser.

5.2           Aftalensvarighed for privatkunder/Forbrugere

5.2.1       Hvis Kunden betragtes som en Forbruger, er Kunden bundet til Tjenesteydelsen i 6 måneder. Kunden kan tidligst opsige Aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder. Uanset om Kunden vælger at opsige Aftalen, ophører denne af sig selv tidligst efter 6 måneder.

5.2.2       Kundens Bindingsperiode forlænges ikke automatisk, men ophører af sig selv tidligst efter 6 måneder. Selvom Kunden ikke er forpligtet til at erlægge flere penge, vil Kunden dog vederlagsfrit have adgang til Tjenesteydelsen, herunder det Digitale Indhold, den Digitale Tjeneste og Onlineplatformen, i 6 måneder udover Kundens Bindingsperiode på 6 måneder. Efter 12 måneder ophører Adgangsperioden til Tjenesteydelsen øjeblikkeligt og automatisk.

5.2.3       Minimumsbetalingen angiver det Kunden under alle omstændigheder skal betale i Bindingsperioden. Kunden er forpligtet til at erlægge minimumsbetalingen inden for Bindingsperioden, dvs. det fulde beløb inkl. moms, der fremgår af ordrebekræftelsen. Hvis der mellem Kunden og Selskabet er aftalt ratebetaling, er Kunden forpligtet til at betale det fulde beløb inden for den aftalte ratebetalingsperiode på maksimalt 6 måneder. Den aftale ratebetalingsperioden fremgår af Kundens første faktura, og denne kan aldrig vare længere end Bindingsperioden på 6 måneder.

5.3           Aftalens varighed for Erhvervsdrivende

5.3.1       Kunden er bundet til Tjenesteydelsen i 12 måneder. Efter 12 måneder ophører Aftalen mellem Selskabet og Kunden automatisk og øjeblikkeligt.

5.3.2       Kundens Bindingsperiode forlænges ikke automatisk, men ophører af sig selv tidligst efter 12 måneder.

5.3.3       Minimumsbetalingen angiver det Kunden under alle omstændigheder skal betale i Bindingsperioden.Kunden er forpligtet til at erlægge minimumsbetalingen i Bindingsperioden, dvs.det fulde beløb inkl. moms, der fremgår af ordrebekræftelsen. Hvis der mellemKunden og Selskabet er aftalt ratebetaling, er Kunden forpligtet til at betaledet fulde beløb inden for den aftalte ratebetalingsperiode. Den aftalte ratebetalingsperiode fremgår af Kundens første faktura, og denne kan aldrig være længere end Bindingsperioden på 12 måneder.

6. Priser

6.1           Alle priserne for brugen af Selskabets tjenester fremgår af Kundens Aftale eller ordrebekræftelse samt den til enhver tid gældende pris for den valgte Tjenesteydelse på www.mikeradoor.dk. Selskabet forbeholder sig retten til at fremsende et eksklusivt tilbud på Tjenesteydelsen til Kunden, der ikke nødvendigvis fremgår af Selskabets hjemmeside.

7. Betalingsvilkår

7.1           Somejer af en aftale hæfter Kunden for alle beløb, der bliver registreret påAftalen. Dette gælder prisen for Tjenesteydelsen, afgifter og moms, der vilfremgå af kundens ordrebekræftelse. Har Kunden registreret en anden person sombruger og/eller fakturamodtager, hæfter den registrerede kunde som juridiskejer for alt, der bliver faktureret til Kunden.

7.2        Betalingsbetingelserne er følgende:

(i)         PBS: Fakturadato + 8 dage.

(ii)        Betalingskort: Fakturadato + 8 dage.

7.3           Hvis det er aftalt, at betalingsforpligtelsen påhviler en tredjepart, og denne ikke opfylder sine vilkår, forbeholder Selskabet sig retten til at lukke adgangen til alle ydelser, indtil betalingsforholdet er bragt i orden.

7.4           Den første betaling, enten som engangsbetaling eller ratebetaling, sker i udgangspunktet som en forudbetaling.

7.5           Kundenskal betale sin regning senest på de betalingsfrister, der er angivet i pkt.7.2. Hvis Kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder Selskabet sigretten til at påføre Kunden morarenter og rykkergebyr. Meddelelsen om for senbetaling indeholder en ny frist for betaling. Hvis Kunden fortsat ikke betalersin regning, kan Selskabet afbryde adgangen til ydelsen uden yderligere varsel,da dette vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse.

7.6           Selskabet forbeholder sig retten til at indberette Kunden til et kreditoplysningsbureau i overensstemmelse med Inkassoloven, hvorved Kunden forpligtes til at betale eventuelle inkassoomkostninger. Adgangen til Tjenesteydelsen genåbnes først igen, når forfalden gæld inklusive rykkergebyrer, morarenter og andre eventuelle omkostninger i henhold til gældsinddrivelse, er betalt.

8. Automatisk Betaling

8.1           Hvis Kunden har accepteret at modtage Selskabets Tjenesteydelser, vil Kunden automatisk blive tilknyttet til betalingssystemet SPULK leveret af Stripe Payments UK. Servicen sikrer, at Kundens betaling bliver behandlet automatisk og servicen sikrer, at Kundens kortoplysninger bliver krypteret under transmissionen gennem en SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Kundens nøjagtige betalingsbetingelser afhænger af Kundens valg, hvorfor disse vil være specificeret i Kundens ordrebekræftelse.

9. Ændringer af forretningsbetingelser, priser og indhold

I henhold til dette pkt. 9 er Selskabet berettiget til ensidigt af ændringer (i) Forretningsbetingelserne, (ii) priserne, (iii) det Digitale Indhold, (iv) den DigitaleTjeneste og (V) Online platformen. Betingelserne og retsvirkningen af disse ændringer er fremhævet i dette pkt. 9.

9.1         Ændringer af Forretningsbetingelser

9.1.1       Såfremt Selskabet vælger at foretage ensidige ændringer af disse Forretningsbetingelser,vil Kunden blive informeret herom på en klar og forståelig måde, herunder vil Kunden blive:

(i)         Informeret om ændringerne af vilkår og konsekvenserne heraf ved aftaleindgåelsen med 30 dages skriftligt varsel pr. e-mail. Ved mindre væsentlige ændringer kan Selskabet i stedet vælge kun at indrykke annoncer på Onlineportalen.

(ii)        Informeretom hvornår ændringerne vil finde anvendelse

(iii)       Informeret om baggrundenfor ændringerne

(iv)       Informeret om muligheden for at bringe Aftalen til ophør inden ændringen træder i kraft. Det understreges, at Kunden ikke nødvendigvis får adgang til at bringe Aftalen til ophør, da dette afhænger af ændringernes karakter, jf. pkt. 9.1.2.

9.1.2.      Kunden kan opsige Aftalen med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder ikraft, medmindre ændringen er (i) til fordel for Kunden, (ii) karakteriseresuvæsentlig eller(iii) Kunden bliver tilbudt at fastholde Tjenesteydelsen uden de varslede ændringer.

9.2           Ændringer i priser

9.2.1       Prisstigninger og ændringer i gebyrer mv. kan ske som følge af:

(i)         Forøget skatter & moms eller lignende grundet politiske tiltag eller

(ii)        Forøget inflation som angivet i henhold til nettoprisindekset på Danmark Statisk.

1.1.2       Såfremt Selskabet foretager ændringer af priserne på Tjenesteydelsen, der kommer Kunden til ugunst, vil Kunden blive underrettet herom efter på en sådan måde som angivet i pkt. 9.1.1.

9.3           Ændringer i den Digitale Tjeneste, det Digitale Indhold eller Onlineplatformen

9.3.1       Selskabet har ret til at ændre af det Digitale Indhold, den Digitale Tjeneste og Onlineplatformen ud over, hvad der er nødvendigt for til stadighed at holde det Digitale Indhold, den Digitale Tjeneste og Onlineplatformen fri for mangler.

9.3.2       Foretages der en ændring som angivet i pkt. 9.3.1, har Kunden ikke ret til at bringe Aftalen til ophør.

9.3.3       Selskabet har ret til at foretage ændringer som nævnt i pkt. 9.3.1, når Selskabetopfylder følgende to betingelser:

(i)         Der gives en gyldig grund for en sådan ændring

(ii)        Ændringen foretages uden yderligere omkostninger for Kunden.

9.3.4       Kundener berettiget til at ophæve købet, hvis ændringen har negativ indvirkning på Kundens adgang til eller anvendelse af det Digitale Indhold, den DigitaleTjeneste eller Onlineplatformen. I dette tilfælde vil Selskabet:

(i)         Oplyse Kunden på en sådan måde som angivet i Forretningsbetingelsernes pkt. 9.1.1, (i)– (iv).

(ii)        Orienterer Kunden herom inden 14 dage skriftligt pr. e-mail på en klar og forståelig måde om elementerne i og tidspunktet for ændringen, og om retten til at ophæve i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne, eller om muligheden for at beholde det Digitale Indhold, den Digitale Tjeneste eller Onlineplatformen uden en sådan ændring, jf. Forretningsbetingelserne pkt. 9.3.7 nedenfor.

9.3.5       Kunden er ikke berettiget til at ophæve købet, hvis ændringen af det Digitale Indhold ,den Digitale Tjeneste eller Onlineplatformen vurderes at være uvæsentlig, fx hvis enkelte eller få af Materialerne tages ned fra Onlineportalen.

9.3.6       I tilfælde af ændringer til Kundens fordel, fx ved adgang til mere materiale, services eller andet, der vurderes at være til Kundens fordel, vil Kunden blive underrettet i overensstemmelse Forretningsbetingelserne pkt. 9.1.1, (i) – (iv). I et tilfælde hvor ændringen vurderes at være til Kunden fordel, har Kunden ikke ret til at ophæve Aftalen.

9.3.7       Kunden har ikke ret til at hæve Aftalen, hvis Selskabet har gjort det muligt for Kunden uden yderligere omkostninger at beholde det Digitale Indhold, den Digitale Tjeneste eller Onlineplatformen uden ændring, så længe disse forbliver fri for mangler.

9.4         Særlige forhold, herunder tekniske ændringer

9.4.1       Selskabet har til enhver tid ret til at indføre ændringer, som er nødvendige for at sikre en tilfredsstillende ydelse. I visse tilfælde kan det betyde, at der i kortere tidsrum ikke vil være adgang til Tjenesteydelsen, herunder Materialet, det Digitale Indhold, den Digitale Tjeneste og Onlineplatformen. Sådanne ændringer af kortvarig karakter, vil ikke blive betragtet som misligholdelse fra Selskabet. I tilfælde af at der i kortere tidsrum ikke vil være adgang til det nævnte, vil Kunden blive underrettet herom inden rimelig tid.

10. Tilfredshedsgaranti

10.1           Kunden kan få alle sine penge refunderet inden for 30 dage, selvom Kunden har set 100% af det Digitale Indhold på Onlineplatformen.

10.2           Forudsætningen for at Kunden kan benytte sig af tilfredshedsgarantien er, at Kunden opfylder følgende fire kumulative betingelser:

(i)         Kunden har accepteret tilbuddet senest 24 timer efter screeningsamtalen

(ii)        Kunden kan dokumentere, at denne har set de første 5 moduler af det Digitale Indhold på Onlineplatformen

(iii)      Kunden kan dokumentere, at denne grundigt har udført og arbejdet med de 5 moduler og det tilhørende Materiale, der er tilgængeligt på Onlineplatformen, og

(iv)       Kunden benytter sin tilfredsgaranti ved at udfylde Google Forms linket senest 30 dage fra købsdatoen. Klik her for at gå til Google Forms.

10.3           Hvis Kunden benytter sin tilfredshedsgaranti én gang, kan Kunden godt blive en del af Tjenesteydelsen igen på et senere tidspunkt.

10.4           Hvis prisen i tiden mellem aktiveringen af tilfredshedsgarantien og genkøbet af Tjenesteydelsen er steget, gælder den nye pris for Kunden.

10.5           Hvis Kunden bliver en del af Onlineplatformen efter denne har benyttet sig af tilfredshedsgarantien, har Kunden ikke længere nogen former for tilfredshedsgaranti ved (gen)købet af Tjenesteydelsen.

11. Reklamationsret

11.1           Købelovens almindelige regler om mangler finder anvendelse for Tjenesteydelser købt hos Selskabet.

11.1.1       Erhvervsdrivendes reklamationsfrister

11.1.1.1     Viser det sig at Tjenesteydelsen lider af en mangel, og betragtes Kunden som Erhvervsdrivende, har Kunden, såfremt denne vil påberåbe sig manglen at give Selskabet meddelelse herom i Handelskøb straks, og senest inden for 7 dage.

11.1.1.2     Afgiver Kunden ikke en sådan meddelelse, uagtet Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan Kunden ikke senere gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor Tjenesteydelsen er blevet leveret til Kunden. Det Tjenesteydelsen anses for leveret på det tidspunkt, hvor Kunden opretter sig på Onlineplatformen.

12. Ejendomsret

12.1           Generelle forhold om Selskabets Ejendomsret

12.1.1       Kunden anerkender og accepterer, at alle rettigheder, titel og ejendomsretter til Tjenesteydelsen, herunder men ikke begrænset til alle immaterielle rettigheder såsom ophavsret, varemærkerettigheder og patenter m.v., forbliver eksklusivt hos Selskabet.

12.1.2       Selskabet tildeler Kunden en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-underlicensierbar licens til at bruge Tjenesteydelsen i overensstemmelse med disse Forretningsbetingelser. Kunden må ikke anvende Tjenesteydelsen på nogen måde, der krænker ejendomsrettighederne eller intellektuelleejendomsrettigheder tilhørende Selskabet.

12.1.3       Kunden må ikke ændre, tilpasse, reverse-engineere eller dekompilere Tjenesteydelseneller forsøge at skabe derivater heraf uden forudgående skriftlig tilladelse fra Selskabet.

12.1.4       Kunden forpligter sig til at beskytte og bevare Selskabets ejendomsret og immaterielle rettigheder og til straks at informere Selskabet om eventuelle kendte eller mistænkte krænkelser af disse rettigheder.

12.1.5       Kunden må ikke bruge Materialerne eller Onlineplatformen til at etablere, støtte eller reklamere for konkurrerende aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, oprettelse af en virksomhed med lignende indhold som Selskabet. Materialerne og andet indhold fra Onlineplatformen tilkommer Selskabets Ejendomsret.

12.1.6       Kunden forpligter sig til at anvende Materialerne udelukkende for personlige eller interne formål og må ikke videredistribuere det til andre, hverken elektronisk, i trykt form eller på internettet, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Selskabet.

12.1.7       Kunden må ikke offentliggøre eller dele Materiale, det Digitale Indhold eller den Digitale Tjeneste i elektronisk form på internettet eller i trykte(papir-)udgaver, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt i henhold til en særskilt skriftlig aftale med Selskabet.

12.1.8       Kunden må ikke dele eller offentliggøre andre Kunders opslag, videoer, lydfiler m.v.,som er blevet uploadet på Onlineportalen. Ejendomsretten hertil tilkommer Selskabet og ingen andre.

12.1.9       Kunden må ikke foretage et ejerskifte til en tredjepart. En sådan disposition kræver samtykke fra Selskabet. Hvis Kunden overtræder reglerne om ejerskifte, har Selskabet ret til uden varsel at ophæve Aftalen.

12.2         Brugerbegrænsning

12.2.1       Medmindre andet er skriftligt aftalt med Selskabet, tildeles er adgangen og brugsretten grænset én specifik fysiske person inden for den specifikke virksomhed/juridiske person. Den fysiske person, der har brugsretten ogadgangen til Tjenesteydelsen, er den, der er blevet registeret som kontaktperson i forbindelse med købet af Tjenesteydelsen. Dette gælder, medmindre Selskabet skriftligt har godkendt andet.

12.2.2       Hvis Kunden er en fysisk person, der i forbindelse med købet har registeret sig på sit CPR-nummer, er det kun denne ene fysiske person, der har brugsretten og adgangen til Tjenesteydelsen, medmindre Selskabet skriftligt har godkendt andet.

12.2.3       Ethvert forsøg på at give adgang til eller lade flere personer, der ikke har retmæssig adgang efter pkt. 12.2.1 og 12.2.2, vil blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af Selskabets Forretningsbetingelser.

12.3        Kundens brugsret

12.3.1       Kunden har en brugsret til Materialerne på Onlineportalen i Adgangsperioden.

12.3.2      Efter udløbet af brugsretten har Kunden ret til at elektronisk lagre Materialerne, udleverede skabeloner og andet indhold, der kan downloades under ”Ressources” på Onlineportalen, herunder word-filer, excel-filer, PDF-dokumenter m.v. Dette må Kunden anvende til eget personlige brug efter Adgangsperioden, men dog ikke med henblik på at støtte eller etablere konkurrerende aktiviteter eller andet, derkan skade Selskabet.

12.3.3       Kunden må ikke optage, elektroniske lagre indholdet af det Digitale Indhold, herunder men ikke begrænset til videoerne, der kan tilgås på Onlineplatformen. Kunden må ikke anvende det Digitale Indhold på Onlineplatformen efter Adgangsperioden.

12.4         Misligholdelse af ejendoms- og brugsretten

12.4.1       Kunden erkender, at enhver overtrædelse af pkt. 12 kan medføre retlige skridt ogøkonomiske krav fra Selskabet side. Enhver tilsidesættelse af vilkårene fremsat i disse Forretningsbetingelser, vil blive betragtet som misligholdelse, og det giver Selskabet ret til (men ikke afgrænset til) følgende:

(i)         Selskabet har ret til at få dækket eventuelle tab, der måtte være forbundet med uretmæssig deling af Kundens bruger.

(i)         Selskabet har ret til at ophæve Aftalen mellem Kunden og Selskabet med den konsekvens, at Kundens adgang til Tjenesteydelsen ophører.

(ii)        Selskabet har ret til at udstede fakturaer til Kunden for nye licenser svarende til det antal personer, som Kunden har givet adgang til sin brugerkonto. Prisen for Tjenesteydelsen fastsættes til den pris, der gælder på tidspunktet for den uretmæssige deling.

(iii)      Selskabet har ret til at kræve erstatning, herunder få dækket både direkte og indirekte tab, hvis Kunden bryder med Selskabets ejendomsret og/eller overskrider Kundens brugsret.

13. Misligholdelse

13.1           Betalings misligholdelse

13.1.1       Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser som angivet under pkt. 7, kan Selskabet afbryde adgangen til Tjenesteydelsen uden yderligere varsel. Betalingsmisligholdelse betragtes som væsentlig misligholdelse.

13.2           Misligholdelse af ejendomsretten, brugsretten m.v.

13.2.1       Hvis Kunden ikke efterlever betingelserne som fremsat i pkt. 12, kan Selskabet afbryde adgangen til Tjenesteydelsen uden yderligere varsel. Misligholdelses af ejendomsretten og/eller brugsretten, betragtes som væsentlig misligholdelse.

13.3           Misligholdelse af tonen, loven m.v. på Onlineportalen

13.3.1       Selskabet forbeholder sig retten til at overvåge aktiviteterne på Onlineportalen, og Selskabet forbeholder sig retten til at træffe passende foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, eksklusion af medlemmer, der misligholder reglerne og den gode tone på Onlineplatformen.

13.3.2       Kunden forpligter sig til at overholde følgende retningslinjer og forventninger på Onlineplatformen:

(i)         Respektfuld adfærd: Alle Kunder forventes at deltage i diskussioner og udvekslinger med respekt for andre Kunder. Chikane, fornærmelser eller uacceptable kommentarer er strengt forbudt. Dette vil blive betragtet som misligholdelse, og det kan efter omstændighederne også blive betragtes som væsentlig misligholdelse.

(ii)        Overholdelse af loven: Kunder skal overholde gældende love og regulativer i deres deltagelse påOnlineportalen. Ulovlig aktivitet vil ikke blive tolereret. Dette vil altid betragtes som væsentlig misligholdelse.

(iii)      Ingen uautoriseret markedsføring: Selvom deling af idéer og erfaringer er velkomment, er uautoriseret markedsføring eller reklame for produkter eller tjenesteydelser uden forudgående godkendelse fra Selskabet forbudt. Dette vil altid betragtes som væsentlig misligholdelse.

13.3.3       Enhver overtrædelse af retningslinjerne fremført i pkt. 13.3.2 kan resultere i eksklusion fra Onlineportalen. Selskabet vil fremsende et skriftligt påbud til Kunden om, at denne bryder med retningslinjerne på Onlineplatformen indeholdende en specifik begrundelse herfor. Hvis Kunden ikke straks efterkommer dette påbud, forbeholder Selskabet sig retten til at, (i)ekskludere Kunden fra Onlineportalen og/eller (ii) ophæve Aftalen med Kunden.

13.3.4       Selskabet forbeholder sig retten til at afgøre, hvornår sådanne overtrædelser har fundet sted, og hvornår beslutningen er endelig.

13.3.5       Selskabet forbeholder sig retten til at slette opslag fra Onlineplatformen, der ikke opfylder retningslinjerne som angivet i pkt. 13.3.2 (i) – (iii).

13.3.6       Det bemærkes, at Selskabet ikke påtager sig noget ansvar for Kundernes handlingerpå Onlineplatformen, og at eksklusioner udelukkende udføres som et middel til at opretholde en sund og respektfuld Onlineplatform. Dog vil Selskabet iagttagede nødvendige foranstaltninger, der skal til for at retningslinjerne som angivet i pkt. 13.3.2 (i) – (iii), overholdes.

13.4           Ophævelse af Aftalen som af misligholdelse

Idet følgende pkt. 13.4 fremhæves en række betingelser, der kan medføre at Aftalen ophæves. Det bemærkes, at betingelserne for ophør af Aftalen ikke er begrænset til nedenstående punkter. Selskabet har beføjelsen til at vurdere valget af de pågældende misligholdelsesbeføjelser, Selskabet agter at gøre brug af.

13.4.1       Hvis Kunden begår en misligholdelse, der ikke betragtes som væsentlig, forbeholder Selskabet sig retten til at fremsende et skriftligt påbud til Kunden for at meddele, at Kunden skal rette op på misligholdelsen. Manglende efterlevelse af påbuddet samt gentagne misligholdelse fra Kundens side vil medføre, at Kunden kan bringes i væsentlig misligholdelse i henhold til denne klausul, hvorefter Selskabet kan ophæve Aftalen.

13.4.2       I tilfælde af væsentlig misligholdelse af Aftalen fra Kundens side, forbeholder Selskabet sig retten til at:

(i)         Ophæve Aftalen uden forudgående varsel

(ii)        Gøre Kunden erstatningsansvarlig for det eventuelle tab som den væsentligemisligholdelse måtte medføre

13.4.3      Hvis Aftalen ophæves som følge af væsentlig misligholdelse bliver Parterne frigjort for deres forpligtelser. Hvis Selskabet ophæver Aftalen, udelukkes Kunden fraTjenesteydelsen, hvorefter Selskabet efter omstændighederne kan være forpligtet til refundere allerede betalte midler til Kunden. Er dette tilfældet, vil der skulle ske refusion med afsæt i følgende formel:

(Kundens købspris/365 dage x antal dage) – kundens købspris

13.4.4       Variablerne i ovenstående formeler:

(i)         Kundens købspris: Dette defineres som den samlede pris inkl. moms for Tjenesteydelsen, der fremgår af Kundens ordrebekræftelse.

(ii)        Antal dage: Dette defineres som det antal af dage, Kunden har haft adgang til Tjenesteydelsen.

(iii)       365 dage: Der regnes med et kalenderår på 365 dage svarende til Kundens Adgangsperiode på 12 måneder.

13.4.5       Fortydeligheden af hvad Selskabet efter omstændighederne, kan være forpligtet til at refundere Kunden, fremhæves følgende regneeksempel. Kunden køber Tjenesteydelsen den 05-11-2023, men som følge af væsentlig misligholdelse vælger Selskabet at ophæve Aftalen med Kunden d. 03-09-2024. Kunden derved haft adgang til Tjenesteydelsen i samlet 303 dage. Kunden har købt og betalt til købsprisen på DKK 19.999,00 inkl. moms, Adgangsperioden til Tjenesteydelsen er 12 måneder og antallet af dage på et kalenderår er 365. Selskabet, såfremt de er forpligtet til at refundere penge til Kunden, skal derfor tilbagebetale DKK3.397,09 inkl. moms til Kunden:

(DKK 19.999 / 365 x 303) – DKK 19.999 = DKK 3.397,09 inkl. moms

14. Begrænsning af ansvar

14.1           Selskabet er erstatningsansvarligt efter dansk rets almindelige regler om erstatning, men begrænset til kun direkte tab. Selskabet er således ikke ansvarlige for indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste, tab af data, tab som følge af skader på computeren, goodwill, image eller andre indirekte tab, medmindre tabet skyldes Selskabets forsætlige eller groft uagtsomme handlinger.

14.2           Selskabeter uden ansvar for fejl begået af tredjemænd, herunder leverandører ogunderleverandører. Selskabet er ikke ansvarligt for forsinkelse, tab ellerlignende der ikke skyldes Selskabet selv.

15. Klager

15.1           Nedeforstående punkter angiver nogle klageadgangsmuligheder Kunden kan benytte sig af, hvis denne ikke ønsker at gå rettens vej, men ønsker en hurtigere, enklere og billigere mulighed for tvistløsning. Overblikket over klagemulighederne i Danmark og i udlandet kan findes på: www.forbrug.dk/klagemuligheder-og-ankenaevn/

(i)         I Danmark er der adgang til forskellige klagesystemer. Hvis Kunden vil have at et uafhængigt organ tager stilling de til faktiske omstændigheder, Kunden måtte være utilfreds med, findes der en sådan adgang inde på www.naevneneshus.dk, hvor Kunden har mulighed for at indbringe en forbrugerklage over en vare eller en ydelse, såfremt Kunden betragtes som Forbruger. Kunden/ Forbrugeren kan først forsøge at klage gennemen samtale i Mæglingsteamet for Forbrugerklager. Hvis dette ikke lykkes, kan Kunden/Forbrugeren inden for fire uger klage videre til Forbrugerklagenævnet.

(ii)       Hvis Kunden/Forbrugeren ønsker at undgå domstolsprocedure, er der i led Danmarks EU-medlemskab adgang til alternativ tvistbilæggelse. Ved tvister angående onlinekøb, har klageren adgang til platform onlinetvistbilæggelse. Kunden kan læse mere om adgangen til alternativ- og onlinetvistbilæggelse her: https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolutio

16. Lovvalg og værneting

16.1           En tvist mellem Kunden og Selskabet skal løses i overensstemmelse med dansk ret og kan udelukkende indbringes for danske domstole.

17. Behandling af personoplysninger

17.1           Hos Selskabet værnes der om den måde, der behandles personoplysninger på, hvorfor der værnes om datasikkerhed og fortrolighed. I Selskabets privatlivspolitik kan du læse, hvordan Selskabet behandler de oplysninger, Selskabet kommer i besiddelse af, når Kunden tilkøber sig adgang til Tjenesteydelsen eller besøger Selskabets hjemmeside m.v. Klik her for at tilgå Selskabets privatlivspolitik.  

Sidst opdateret 14.11.2023 – alle kunder som har købt inden denne dato, er underlagt de givne betingelser fra dengang de købte – alle kunder som har købt efter 14.11.23, er underlagt disse betingelser